Кои сме ние?

Адвокатско дружество “Бенов, Василев и Нацков” е българска адвокатска кантора, създадена от сливането на адвокатска кантора Василев Консулт© и кантората на адвокат Венцислав Бенов.

Повече за нас

Сфери на дейност

В единодействие с широката си мрежа от асоциирани сътрудници ние предлагаме голям избор от услуги във всички отрасли на гражданското и публичното право.

Прочети още

Свържете се с нас

Направете кратко описание на Вашия казус, правен въпрос или нуждите от правно обслужване и консултация на Вашата фирма и наш сътрудник ще Ви потърси в най-кратък срок.

Прочети повече
Търговско право

Търговско право

Вещно право

Вещно право

Процесуално представителство

Процесуално представителство

Най-четени новини и анализиРегистрация на марки

Сред често задаваните въпроси, които адвокатите и адвокатските кантори, занимаващи се с авторско правотърговски маркипромишлен дизайн и др. (право на интелектуалната собственост) получават от своите бизнес и корпоративни клиенти, са тези, свързани с различните видове регистрация, която би могла да получи една марка и защитата, която гарантира тази регистрация. Макар и в България да е вече факт навлизането на марките на редица успешни чуждестранни фирми, редица от официалните вносители на дадена марка за страната ни не са наясно с това дали марката се ползва със защита за територията на страната ни, на какви условия тя трябва да отговаря, за да се ползва с такава защита, по какъв начин правопритежателят на марката следва да им отстъпи право на обикновенна или изключителна лицензия върху марката за територията на страната, какви стъпки е необходимо да бъдат предприети, за да може отстъпената лицензия да бъде противопоставима на трети лица.

Застрахователно право. Общи положения.

  Отношенията свързани със сключването на застрахователни договори и тяхното изпълнение / неизпълнение, предявяването на застрахователни претенции срещу застраховател, регресните искове на застрахователя срещу причинителя на вредата и редица други сврързани с тях въпроси са все предмет на застрахователното право. Най-общо нормативната уредба на застрахователното право се съдържа в Кодекса за застраховането (КЗ) и субсидиарно приложимите Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и Търговския закон (ТЗ).

  Макар и застрахователите често пъти да си измислят нови видове застраховки, от правна страна видовете застрахователни договори могат да уреждат само застраховки, които са изрично предвидени в закона. Те могат да бъдат имуществени или лични, спестовни, или застраховки „Гражданска отговорност”, като застраховките „Гражданска отговорност” са подвид на имуществените застраховки.

Действие на съдебното решение по чл. 632, ал. 5 ТЗ върху правомощията на синдика в производството по несъстоятелност

  Подобно на индивидуалното принудително изпълнение срещу длъжници по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), което е свързано с понасянето на редица разноски и производството по несъстоятелност, уредено в Търговския закон (ТЗ), като сложна процедура по провеждането на универсално принудително изпълнение срещу търговци, предполага различни по вид и често пъти немалки по размер разноски.