Oct 3

Обжалване на актовете на ръководителя на управляващия орган

  В рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/БФП/ чрез подбор назначена от ръководителя на Управляващия орган/УО/ комисия извършва оценка и класиране на подадените проектни предложения. Работата на оценителната комисия се извършва на два етапа: 1. проверка за административно съответствие и допустимост; 2. техническа и финансова оценка.

Nov 4

Защита на длъжника след последните изменения на ГПК или задава ли се краят на облагодетелстваното положение на банките в заповедното производство

  С обнародваните в Държавен вестник (ДВ) бр. 86 от 27 октомври 2017 г. последни изменения на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), съпътствани с широк медиен отзвук и посрещнати с противоречиви мнения в правните среди, законодателят ни предприе важни стъпки в посока осигуряването на по-засилена и адекватна на обществените нужди защита на длъжниците. Единствено обаче времето и практиката ще покажат доколко тези изменения на ГПК са удачни за постигането на поставената цел и доколко те ще доведат до успокоение на дълго трупаното напрежение между големите корпоративни кредитори и техните длъжници. Предстои да видим и дали тези промени на ГПК, посрещнати с овации от длъжниците, няма да рефлектират върху достъпността на кредитирането на гражданите и бизнеса или иначе казано – до “затягане на кредитирането”, което в по-далечен план като бумеранг ще се върне срещу гражданите и бизнеса, лишавайки ги от необходимото им кредитиране, а оттук – и до забавяне на икономиката като цяло.

Jun 30

Oтговорност на общините за вреди, причинени от безстопанствени кучета

  Една от най-важните задачи на общината като управленска единица е да осигури на своите граждани спокойна и здравословна среда на територията на общината, която да не представлява опасност за живота и здравето на нейните граждани. Тази задача, за съжаление, не винаги се изпълнява с достатъчна грижа и достатъчно ефективно. От това възникват множество проблеми на местно ниво, които биха могли да доведат до сериозни последици, засягащи живота и здравето на широк кръг от хора.

  Проблем от такова естество е този с безстопанствените кучета, които ежедневно заплашват и застрашават както живота и здравето на гражданите, така и тяхното спокойствие. У нас този проблем се подценява от дълги години и с всеки изминал ден придобива все по-притеснителни мащаби...

Apr 3

Права на потребителите при договорите за продажба от разстояние и договорите за продажба извън търговския обект

  Както европейското, така и българското право познава определени категории субекти на правото, които се ползват с допълнителна закрила и специална защита. Такива субекти най-често са физически лица, които участват в оборота в специално качество, което ги поставя в по-уязвимо и неравностойно положение спрямо техния контрагент. Например в общия случай такова е положението по трудовите правоотношения, при които работодателят разполага с работодателска власт и се намира в  икономически по-силно положение спрямо работника, който на това основание получава от правото допълнителни защитни средства спрямо своя работодател.

Mar 30

Действие на съдебното решение по чл. 632, ал. 5 ТЗ върху правомощията на синдика в производството по несъстоятелност

  Подобно на индивидуалното принудително изпълнение срещу длъжници по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), което е свързано с понасянето на редица разноски и производството по несъстоятелност, уредено в Търговския закон (ТЗ), като сложна процедура по провеждането на универсално принудително изпълнение срещу търговци, предполага различни по вид и често пъти немалки по размер разноски.