Търговско право

       1. Регистрация на:

 • - ЕТ;
 • - Събирателно дружество;
 • - Командитно дружество;
 • - Командитно дружество с акции;
 • - Кооперация;
 • - Сдружение с нестопанска цел за частна или общественополезна дейност (NGO);
 • - Фондация
 • - Дружество с ограничена отговорност;
 • - Еднолично дружество с ограничена отговорност;
 • - Акционерно дружество;
 • - Еднолично акционерно дружество;
 • - Европейско обединение по икономически интереси;
 • - Европейско дружество;

       2. Посредничество и съдействие с оглед уреждане на отношения с търговски представител.

       3. Преобразуване на търговски дружества.

       4. Ликвидация на търговски дружества.

       5. Търговска несъстоятелност.

       6. Търговски сделки.

       7. Ценни книжа. Сделки с ценни книжа. Акции. Облигации.

       8. Банково право.

       9. Застрахователно право.

      10. Изготвяне на общи условия на интернет сайт.

 

Вещно право

 1. Строителство и сделки с недвижими имоти.
 2. Проучване на статута на недвижими имоти.
 3. Съдействие във връзка със снабдяване със строителни книжа.
 4. Учредяване на сервитути.
 5. Изменение на ПУП и на предназначението на недвижим имот.
 6. Етажна собственост.
 7. Проблеми, свързани със съсобственост.

Обезпечения

 1. Реален залог.
 2. Особен залог.
 3. Обикновен и законен търговски залог.
 4. Банков залог.
 5. Законна и договорна ипотека.
 6. Обезпечения по ЗДФО.
 7. Поръчителство.

Право на интелектуалната собственост

 1. Авторско право и сродните му права.
 2. Регистрация, сделки и защита на марки и географски означения.
 3. Регистрация, сделки и защита на патенти и полезни модели.
 4. Промишлен дизайн.
 5. Регистрация, сделки и закрила на нови сортове растения и породи животни.
 6. Договори за разкриване на ноу-хау.
 7. Франчайзинг.

Трудово и осигурително право

 1. Консултация и съдействие във връзка със сключването на трудови договори.
 2. Консултация във връзка с правата на работника и работодателя.
 3. Съдействие и представителство по трудови спорове.
 4. Консултация във връзка с правата и задълженията на гражданите и юридическите лица.
 5. Съдействие и представителство пред НОИ, НЗОК и НАП във връзка с осигурително-правни въпроси.

Административно право

 1. Съдействие и защита във връзка с производства пред различни административни органи.
 2. Представителство и защита при оспорване на индивидуални, общи и нормативни административни актове пред съд.
 3. Обезщетения при незаконосъобразни действия или бездействия на държавата и общините.
 4. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.
 5. Защита в производството по налагане и изпълнение на административни наказания.

Данъчно право

 1. Производства по данъчна регистрация.
 2. Административна  и съдебна защита срещу незаконосъобразни ревизионни актове.
 3. Представителство и защита в производството по събиране на публични държавни вземания за данъци и осигурителни вноски.
 4. Представителство и защита в отделни административни производства по ДОПК.

Международно частно право

 

 1. Изготвяне на договори с чуждестранни физически и юридически лица.
 2. Консултация, представителство и съдействие при спорове, възникнали във връзка с чуждестранни физически и юридически лица.

 

Договорни отношения с държавта и общините

 

 1. Обществени поръчки.
 2. Концесии.
 3. Отношения по новия Закон за публично-частното партньорство.

 

Процесуално представителство

 

 1. Представителство в исковия граждански процес.
 2. Представителство в административното съдопроизводство.
 3. Представителство в обезпечителното производство.
 4. Представителство пред арбитраж.

 

Изпълнителен процес (реализиране на вземания):

 

 1. Издаване на заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение.
 2. Образуване, съдействие и представителство по изпълнителни дела при ЧСИ или държавен съдебен изпълнител.
 3. Защита срещу неправомерни действия на съдия изпълнител. Обжалване.

 

Застрахователно право

 

 1. Изготвяне, коментар и анализ на застрахователни договори.
 2. Предявяване и защита при преки искове срещу застрахователи по застраховка гражданска отговорност. Застрахователни претенции по имуществени застраховки, застраховки „живот” и „злополука”.
 3. Регресни искове на застраховател срещу делинквент.

 

Морско право

 1. Кораби. Вещни права и привилегии.
 2. Договор за превоз на товари.
 3. Наем на кораб.
 4. Договори за услуги в корабоплаването.
 5. Морска застраховка.
 6. Аварии. Сблъскване на кораби. Спасяване.
 7. Отговорности и ограничения на отговорността.
 8. Арест на кораб.

Енергийно право

 1. Консулация във връзка с правните аспекти на производството, вноса, износа, преноса, разпределението и търговията с електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти.
 2. Консултиране и изготвяне на правните аспекти на бизнес планове в сферата на енергетиката.
 3. Представителство, защита и съдействие в регистрационни, лицензионни и други производства по Закона за енергетиката, Закона за водите и др.

 

Лекарствени продукти и медицински изделия

 

 1. Консултация във връзка с общия режим на лекарствените продукти и медицинските изделия.
 2. Търговиия с лекарствени продукти и медицински изделия.
 3. Административни производства.

 

Наследствено право

 1. Консултация във връзка с изясняването на обема на наследствените права.
 2. Консултация и съдействие във връзка с изготвянето на саморъчно или на нотариално завещание.
 3. Приемане и отказ от наследство. Приемане на наследство под опис.
 4. Възстановяване на накърнени запазени части.
 5. Съдебна и доброволна делба. Делба, извършена приживе.

 

Семейно право

 1. Имуществени отношения между съпрузите. Брачен договор.
 2. Развод по исков ред. Развод по взаимно съгласие.
 3. Установяване на произход. Издръжка.
 4. Осиновяване. Международно осиновяване.
 5. Родителски права.
 6. Поставяне под пълно или ограничено запрещение. Производство за назначаване на попечител или настойник.