С гласуваните промени в Търговския закон родният ни законодател въведе изцяло нов вид дружество у нас – дружество с променлив капитал (ДПК).

Необходимостта от този нов вид търговско дружество беше продиктувана от недостатъчно адекватно адресираните от досегашното ни законодателство нужди на набиращата все повече популярност у нас през последните години сфера на стартъп (startup), FinTech (иновации във финансовите услуги), BioTech (иновации в биотехнологиите), RegTech (иновации в управлението на регулаторните процеси), AI (изкуствен интелект), machine learning (машинно учене), blockchain (блокчейн) и IoT (интернет на нещата), обхващаща голям брой иновативни нови компании както с изцяло българско, така и с международно участие.

Голямата част от тези компании започват съществуването си като непублични компании на предприемачи с новаторска идея за продукт или услуга с потенциал за бърз растеж или налагане на пазара поради липсата на адекватен конкурентен аналог. По примера на водещи в стартъп и тек (tech) сферата страни като САЩ, Япония, Китай и страните от Западна Европа, в началните етапи на съществуването си този тип компании имат нуждата от финансово подпомагане с инвестиции от трети лица чрез различни нови форми на финансиране като крауд фъндинг (crowd funding), конвертитуеми заеми, договори за опции или т.нар. вестинг и др. Чрез изключително гъвкаво законово уредената форма на този нов вид дружества инвестиралите в тези компании трети лица разполагат с широка гама възможности срещу първоначалната си финансова инвестиция да придобият дялове, даващи им различен по брой и вид стандартни или предимствени (preemptive) права.

От досега познатите ни по нашето законодателство търговски дружества най-близо до този нов вид дружество като че ли е акционерното дружество, но за разлика от него при новото дружество с променлив капитал (ДПК) ги няма редица утежняващи изисквания като тези за високия стартов капитал, както и уредените в Търговския закон правила за формирането, структурата, дейността и взаимодействието на органите на акционерното дружество, които са твърде сложни и скъпи за малките иновативни компании в началния етап на тяхното развитие. Дружеството с ограничена отговорност пък, което до момента се използваше най-често за стартиращите бизнеси у нас не предоставя възможности за емитиране на различни видове инструменти за набиране на първоначални инвестиции или за насърчаване на служителите.

Отделни страни-членки на Европейския съюз вече имат в националните си законодателства уредба на сходни на ДПК дружества. Примери в тази посока са немското Unternehmergesellschaft (UG или в превод дружество на предприемача), френското Société par actions simplifiée (SAS или в превод улеснено акционерно дружество),испанското Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), словашкото Jednoduchá spoločnosť na akcie (улеснено акционерно дружество), полското Prosta spółka akcyjna (улеснено акционерно дружество).

В новата уредба на дружеството с променлив капитал прави впечатление широката договорна свобода при определяне структурата, компетентността и функционирането на органите на управление, както и при регламентиране на отношенията между съдружниците. Съществен нов момент, от където идва и самото наименование на този нов вид дружество, е въвеждането на присъщия за него променлив капитал, целящ по-голяма гъвкавост и оперативност в управлението, отговарящи на динамиката на обществените отношения, свързани с R&D (проучване и разработване) на иновативни продукти, услуги и бизнес модели, и до съкращаване на административната тежест и разходите, свързани с промяната на капитала.

Новият вид дружество с променлив капитал не е капиталово търговско дружество по смисъла на Търговския закон. Капиталът на ДПК не подлежи на вписване в Търговски регистър. Новата законова уредба изрично предвижда, че в тази дружествена форма могат да съществуват само микро и малки предприятия. Въвеждат се специфични правила за отчитането на капитала и дружествените дялове, допълнително разширена от познатото при останалите видове дружества до сега е свободата на договарянето между съдружниците, като по този начин се осигуряват характерните и необходими за рисковото капиталово инвестиране права като правото на привличане (drag-along), предимствените права (preemptive rights), правото на присъединяване (tag-along).Дяловете в ДПК се прехвърлят и наследяват свободно, освен ако не са въведени ограничения с дружествения договор.

На ДПК е предоставена възможност да придобива собствени дялове, които впоследствие да бъдат предоставяни на служители на компанията с цел допълнителната им ангажираност и заинтересованост от развитието на бизнеса, за което управителният орган на ДПК е длъжен на годишна база да дава детайлна отчетност пред общото събрание на съдружниците.

Предвидена е максимална гъвкавост при уговарянето в дружествения договор на изисквания за личен принос на някои от съдружниците в дейността на дружеството, неизпълненията на които водят до изключване на съответния съдружник.

По подобие на акционерното дружество, при дружеството с променлив капитал лицата с право на глас в общото събрание се определят на база вписването им в книгата на съдружниците към последното число на месеца, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. Засилено е приложението на електронните средства за комуникация при свикването и провеждането на общите събрания. За съдружници с миноритарни дялове над определен процент са предвидени привилегии при упражняването на правото на глас в общото събрание и правото на вето за определена категория решения.

Управлението на дружеството с променлив капитал е предоставено на управителен съвет или на управител. Предвидена е солидарна отговорност на членовете на управителния съвет на ДПК за причинени на дружеството вреди.

В продължения на замисъла на дружеството с променлив капитал като дружествена форма подходяща за стартиращи бизнеси в новата законова уредба на ДПК е предвидено задължение за преобразуване на ДПК, ако към края на финансовата година дружеството престане да отговаря на изискванията за микро или малко предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия. В този случай ДПК се преобразува в капиталово търговско дружество.

Очакванията са дружеството с променлив капитал да раздвижи сериозно стартъп сегмента, икономическата активност и като цяло да промени „корпоративния пейзаж“ в България. В повечето страни, в които има подобен тип дружество, след въвеждането му то придобива масовост и става най-предпочитаната форма за правене на бизнес. Дали това ще стане и при нас предстои на да видим, но към този момент дружеството с променлив капитал изглежда като най-подходящата форма за стартъп бизнес.

За повече информация по темата можете да се обърнете към екипа на адв. дружество „Бенов и Василев“.