адв. Венцислав Бенов

Венцислав Бенов е съосновател и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бенов и Василев“.

Образование:

Завършил е специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г., а от 2014 г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

От 2019 г. Венцислав Бенов е вписан като синдик към Министерство на правосъдието.

Владее английски, немски и руски език.

Сфери на дейност:

  • Търговско право
  • Несъстоятелност
  • Обществени поръчки
  • Европейски фондове

Професионален опит:

От 2013 г. до 2015 г. Венцислав Бенов е консултирал като външен експерт ГД „Европейски фондове и международни проекти“ към Агенция по заетостта относно обществени поръчки на бенефициенти по ОП Развитие на човешките ресурси, както и е участвал в подготовка и провеждане на обществени поръчки от страна на самата Агенция по заетостта.

През 2015 г. Венцислав Бенов е консултирал както Министерство на културата, така и Националната галерия във връзка с подготовката и провеждането на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. От 2015 г. до сега Венцислав Бенов е участвал като председател или член на над 20 оценителни комисии по ЗОП.

От 2016 г. до 2018 г. Венцислав Бенов е консултирал като външен експерт Фонд „Условия на труд“ към Министерство на труда и социалната политика във връзка с цялостно юридическо обслужване и контрол за законосъобразност на процедури, провеждани от бенефициенти на Фонда.

През 2020 г. Венцислав Бенов е участвал като външен експерт относно европейско финансиране в два проекта на Световната банка (The World Bank) – Bulgaria Public Expenditure Review in Science, Technology and Innovation, както и RAS Croatia Public Expenditure Review in Science, Technology and Innovation.

От 2020 г. до сега Венцислав Бенов отговаря и за бизнес развитието на най-авторитетната неправителствена организация в сферата на иновациите и иновационните политики в България – ARC Fund (Фондация за приложни изследвания и комуникации).