адв. Георги Василев

Георги Василев е съосновател и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бенов и Василев“.

Образование:

Завършил е специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г., като още през същата година е вписан като адвокат в Адвокатска колегия – Враца.

От 2019 г. Георги Василев е вписан като синдик към Министерство на правосъдието.

Владее английски и немски език.

Сфери на дейност:

  • Търговско право
  • Несъстоятелност
  • Процесуално представителство и арбитраж
  • Вещно право

Професионален опит:

Първите си стъпки в юридическата практика Георги Василев прави като адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Камбуров и партньори“, юрисконсулт в Интърнешънъл Асет Банк и младши адвокат в Адвокатско дружество „Антов и партньори“. При стартирането на самостоятелната си адвокатска практика Георги Василев предоставя правна консултация по различни аспекти на гражданското и административното право и осъществява успешно процесуално представителство на своите клиенти по редица вещноправни, облигационни и семейни дела. Още като младши адвокат Георги Василев усилено започва да предоставя текущо правно съдействие на някои от най-утвърдените синдици в материята на търговската несъстоятелност. Осъществява процесуално представителство на редица търговски дружества в несъстоятелност в съдебни производства за попълване на масата по несъстоятелността. Съдейства в сложни правни анализи за установяване на имущественото състояние на несъстоятелни дружества с предмет на дейност в различни сфери на икономиката, някои от които правоприемници на бивши държавни дружества след проведени приватизационни процедури. Номиниран за синдик на годината през 2019 г. Сред противниците по успешно водени и спечелени от адвокат Георги Василев съдебни производства могат да бъдат споменати такива като Агенция Пътна Инфраструктура, Volvo Trademark Holding AВ, „Артекс Златен Век“ ООД и „Артекс Инженеринг“ АД и др. Адвокат Георги Василев разполага с опит в консултирането на ВиК оператори по проекти в сферата на енергийната ефективност, както и в предоставянето на правно съдействие по проекти, свързани с инвестиции във ВЕИ и тяхното изграждане. Бил е участник в различни работни групи по подготовка на законопроекти („Икономически и правен анализ на мерките за доброволно изпълнение“ подготвен по възложение на КЧСИ), а така също и активно е съдействал по международни проучвания и анализи (Световната банка (The World Bank) – Bulgaria Public Expenditure Review in Science, Technology and Innovation, както и RAS Croatia Public Expenditure Review in Science, Technology and Innovation). Съосновател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ от 2017 г.