адв. Нацко Нацков

Нацко Нацков е съосновател и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бенов, Василев и Нацков“.

Образование:

Завършил е специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2014 г., а преди това завършва средно образование в Природо–математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ гр. Враца. Специализира Европейско и Международно право в Университета в Саарбрюкен, Германия. Участва и в програма по Анализ на имуществените вреди към Международния арбитражен съд в Париж.

Вписан е като адвокат в Адвокатска колегия – Враца.

Владее английски и немски език.

Сфери на дейност:

  • Търговско право и корпоративно право
  • Арбитражно производство
  • Изпълнителен процес и изпълнително производство
  • Международно частно право

Професионален опит:

Професионалният му опит започва в правния отдел на една от най-големите банки в България, където съдейства по събиране на вземания на банката и участието й в производствата по несъстоятелност на своите длъжници. По време на работата си като юрисконсулт в кантората на частен съдебен изпълнител, адв. Нацков усвоява в детайли изпълнителното производство, събирането и реализирането на вземания, и различните начини за обезпечаване интересите на кредитори и взискатели. Като управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Бенов, Василев и Нацков“ адв. Нацков успешно защитава интересите на клиентите на дружеството в спорове с международен характер. Консултира голяма швейцарска фармацевтична компания по отношение на промяна на бизнес модела и преструктуриране на търговските отношения с настоящи партньори. Освен това адвокат Нацков консултира клиент на дружеството относно участието му в арбитражно производство през Швейцарския арбитражен център (преди SCAI), като подготвя всички необходими документи за иницииране на производството. Адвокат Нацков е доказан експерт и в дружественото право като опитът му включва консултиране на клиенти относно емитиране на акции, сливания и придобивания, наследствени правоотношения в капиталови дружества и пр.