В края на 2023г. адв. Венцислав Бенов и адв. Ралица Данова от адвокатско дружество „Бенов и Василев“ участваха като експерти в екипа на Център за изследване на демокрацията при разработката на правен анализ на тема „Обръщане посоката на транспортната политика на София: Правни насоки за ефективно прилагане на нискоемисионните зони“.

Считамe, че създаването на зони с ниски емисии в градовете е ключов елемент в борбата срещу замърсяването на въздуха и отразява най-добрите европейски практики. Анализът предоставя детайлен преглед на предизвикателствата и възможностите за оптимизиране на Наредбата за зони с ниски емисии в Столична Община.

Анализирани са редица европейски градове, като са откроени следните добри практики:

 1. Лондон, Великобритания
  • Интеграция на система за регистрация на всички МПС в Центъра за градска мобилност.
  • Въвеждане на такси за движение и допълнителна такса „задръстване“, насочени към принципа „замърсителят плаща“.
 2. Виена, Австрия – разширяване на ограниченията за всички МПС, независимо от тяхната регистрация.
 3. Париж, Франция – въвеждане на работно време на зоната с ниски емисии, насочено към намаляване на трафика по време на пикови часове.
 4. Берлин, Германия – разделение на емисионната зона, позволявайки на определени улици да останат свободни от ограничения.
 5. Рим, Италия – изключително ефективен контрол чрез автоматизирани технически средства и електронни фишове.
 6. Краков, Полша – ограничения за движение, валидни за целия град, за по-стабилно въздействие.

На база на направения анализ на добрите практики, както и на детайлен преглед на съществуващата нормативна уредба у нас бяха изведени и следните препоръки за подобрявана на законодателната рамка, касаеща ниско-емисионната зона в столицата:

 1. Законодателни промени – иницииране на законодателни промени в Закона за чистота на атмосферния въздух, определяйки фиксиран размер на глобата, налагането й чрез електронен фиш и изравняване на стойностите за глоба и имуществена санкция.
 2. Гъвкавост в наказанията – налагане на глоби с различни фиксирани размери според степента на замърсяване от различните еко групи.
 3. Регламентиране на нарушенията – регламентиране на нарушенията, за да се налага една санкция на ден, дори при повече от едно нарушение в рамките на деня.
 4. Такса за Неподходящи МПС – въвеждане на възможност за собственици на МПС, които не отговарят на ограниченията, да заплащат такса за преминаване през зоната.
 5. Разширяване на приложението – разширяване на ограниченията и върху чуждестранни МПС, заедно с възможността за такси.
 6. Електронно Известяване и Връчване – възможност за известяване чрез SMS и електронно връчване на фишове.
 7. Интеграция с ЦГМ – интеграция с Центъра за градска мобилност за ефективно управление и следене на ограниченията.

Оптимизацията на зоните с ниски емисии изисква комплексен подход и активно взаимодействие между правителството и гражданите. Съчетаването на добри практики от европейски градове и предложените препоръки може да насърчи ефективното приложение на Наредбата и подобряване на качеството на въздуха в Столична Община.

Целия доклад можете да намерите на следния адрес:

https://csd.bg/bg/publications/publication/reversing-the-trend-1/