Обжалване на актовете на ръководителя на управляващия орган

окт. 3, 2018Новини и анализи

В рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/БФП/ чрез подбор назначена от ръководителя на Управляващия орган/УО/ комисия извършва оценка и класиране на подадените проектни предложения. Работата на оценителната комисия се извършва на два етапа: 1. проверка за административно съответствие и допустимост; 2. техническа и финансова оценка.

Отказ на етап „Административно съответствие и допустимост“

Въз основа на извършената проверка за административно съответствие и допустимост оценителната комисия изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка, като се посочва основанието за недопускане. В този случай кандидатът може да подаде писмено възражение до ръководителя на УО в едноседмичен срок от получаване на съобщението. Ръководителят на УО следва да се произнесе в едноседмичен срок от постъпване на възражението. Ръководителят на УО се произнася с решение, с което връща проектното предложение за техническа и финансова оценка или прекратява производството по отношение на кандидата. Решението на ръководителя на УО, с което се прекратява производството, подлежи на обжалване пред административния съд.

Отказ на етап „Техническа и финансова оценка“

На следващо място, комисията представя осъществените от нея оценка и класиране в оценителен доклад, който съдържа:

  1. списък на предложените за финансиране проектни предложения;
  2. списък с резервните проектни предложения;
  3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения.

  Ръководителят на УО издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на БФП за кандидатите с отхвърлени проектни предложения. Това решение е административен акт, тъй като засяга законни интереси на кандидатите, и подлежи на съдебно обжалване пред административния съд.

  Право на обжалване имат и кандидатите от списъка с резервни проектни предложения. Макар формално техните проектни предложения да не са отхвърлени, получаването на БФП зависи от наличието на допълнителен финансов ресурс и мястото, на което те са класирани. Предоставянето на БФП на резервните проекти при наличие на допълнителен финансов ресурс става по реда на класирането им – то не е гарантирано, както на одобрените и предложени за финансиране проекти. Това означава, че вероятността от финансиране в този случай е пряко зависима от получената оценка на проектното предложение – колкото по-напред в класирането на резервните проектни предложения е съответното проектно предложение, толкова по-голяма е вероятността то да бъде финансирано. Възможно е и проектното предложение от резервно при промяна на оценката да бъде включено в списъка на предложените за финансиране проектни предложения. Поради това кандидатите в резервния списък също имат интерес от законосъобразно оценяване и могат да обжалват по съдебен ред акта, с който ръководителят на УО одобрява оценителния доклад на комисията, тъй като те не получават от Ръководителя на УО изричен индивидуален административен акт конкретно за тях.

Обжалване пред съд

Следва да бъде отбелязано, че съдът не може да прецени дали оценката, поставена за проектното предложение, е правилна, както и не може сам да извърши нова оценка. В правомощията на съда е правото да упражни контрол за законосъобразност относно прилагането на изискванията за формиране на оценителната комисия, за спазване на правилата за нейната работа, в т.ч. и за документиране и отчет на дейността й, както и за спазване на правилата за извършване на оценителната дейност. Ако съдът констатира, че проектното предложение е оценено в противоречие с нормативните изисквания, той го връща на оценителната комисия за извършване на нова оценка.

Срок за обжалване: 14 дни от съобщаването.

Държавна такса: 1% от стойността на проектното предложение, но не повече от 1700 лв., а за проектни предложения със стойност над 10 000 000 лв. – 4500 лв.