Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност е основана чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ подхожда отговорно към сигурността на Вашите лични данни, като е организирало всички необходими мерки, за да имплементира в дейността изискванията на Регл. (ЕС) 2016/679 при пълно спазване на принципите за законосъобразност, прозрачност, добросъвестност и сигурност на личните данни, както и принципа за свеждане на данните до минимум.

I. Данни за администратора и контакт с него

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ е юридическо лице, вписано в Регистъра на адвокатските дружества при Окръжен съд гр. Враца, със седалище и адрес на управление: гр. Враца 3000, ул. „Софроний Врачански“ № 7, партер.

За искания, запитвания и всяка друга информация може да се обърнете към нас на и-мейл office@bvnlaw.com, на телефон (+359 2) 44 222 39 или с писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Лавеле” № 38, етаж 2, ап. 5.

II. Цели, основания и срокове за обработване на лични данни

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ обработва лични данни във връзка с осъществяваната от него на основание на закона адвокатска дейност, както следва:

Клиенти

Клиенти на Адвокатското дружество са всички лица, ползващи се от правните му услуги на основание договор за тяхното предоставяне. Клиенти са и всички други лица в преддоговорни отношения с Адвокатското дружество, както и лицата направили запитване до кантората.

Видът и обемът на обработваните от нас лични данни на нашите клиенти зависят от вида на конкретно предоставяната правна услуга. Данните, които Адвокатското дружество обработва, могат да бъдат обобщени както следва:

Дейност Видове лични данни Цел на обработване Правно основание за обработване
Предоставяне направни услуги, вкл. осъществяване на процесуално представителство; принудително събиране на вземанията на адвокатското дружество Имена, постоянен илинастоящ адрес, ЕГН или друг идентификационен номер за установяване на самоличност, електронен адрес, данни за семейно положение (ако се необходимо според конкретния казус), данни за банкова сметка и други лични данни, които се определят от вида на конкретния казус Предоставяне на правни услуги съгласно конкретното възложение и събиране на вземания за изискуемо, но неплатено адвокатско възнаграждение Изпълнение на договор за правни услуги, по който клиентът е страна или за предприемане на стъпки за сключването на такъв договор по искане на клиента, както и за целите на легитимните интереси на дружеството – чл. 6, пар. 1, б. „б“ и „е“ ОРЗД
Идентифициране на физически лица, вкл. чрез снемане на копие от лична карта Имена, дата и място на раждане, ЕГН или друг идентификационен номер за установяване на самоличност, срок на валидност на документ за самоличност, данни за гражданството, държава на пребиваване и адрес, снимка от документ за самоличност, професионалната дейност на лицето и други данни, вписани в документа за самоличност Идентифициране на клиенти, в т.ч. техни представители и действителни собственици за целите на превенцията срещу изпирането на пари Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Адвокатското дружество – чл. 6, пар. 1, б, „в“ ОРЗД
Архивиране Лични данни, които се съдържат в книжата по приключило дело Поддържане на адвокатски архив Изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо адвокатското дружество – чл. 6, пар. 1, б, „в“ ОРЗД

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ може да обработва и други данни в обем и вид съгласно предписанията на закона.

Срокове за обработване на лични данни

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ съхранява личните данни на своите клиенти за срока на договора за правни услуги, до изтичане на давностния срок за ангажиране професионалната отговорност на адвокатите или до 5 години от приключване на делото, по което адвокат от дружеството е бил процесуален представител. Личните данни на потенциални клиенти, с които не е сключен договор за правни услуги, се съхраняват в срок до 1 месец от приключване на кореспонденцията.

Кандидати за работа или за стаж

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ обработва личните данни на кандидати за работа или стаж в предоставения от самия кандидат обем.

Източници на такива данни са предоставените автобиография, диплома за завършено висше образование, студентска книжка, документи за участие в семинари или за преминато обучение или други документи, доказващи образованието и квалификацията на кандидата, предоставени от него по своя преценка в процеса на кандидатстване.

Личните данни на кандидата се съхраняват в продължение на 6 месеца от приключване на процедурата по подбор. При изрично съгласие на кандидата личните му данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок с цел участие в следващи процедури по подбор. В този случай срокът на съхранение зависи от съгласието на кандидата.

Доставчици на стоки или услуги

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ обработва лични данни на свои доставчици или на техни представители по повод предоставянето на стоки и услуги на Дружеството.

Целите на обработване на лични данни в тези случаи са в зависимост от вида на стоката или услугата.

Основанията за обработване на лични данни на доставчици на стоки или услуги са:

  • За изпълнение на договор, по който доставчикът на стоки или на услуги е страна – чл. 6, пар. 1, б. „б“ ОРЗС;
  • За защита на легитимния интерес на Адвокатското дружество – чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОРЗД.

Срокът за съхранение на личните данни на доставчиците на стоки или на услуги е в рамките на законово определения давностен срок след прекратяване или разваляне на договора.

Физически лица – участници в съдебни, арбитражни, административни или помирителни производства

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ обработва лични данни на физическите лица – участници в съдебни, арбитражни, административни или помирителни производства, за целите на осъществяване на договореното представителство. Личните данни на останалите страни в процеса или на техните представители се предоставят от клиента или от съда/арбитражния/административния орган. Личните данни на свидетелите се предоставят от страната, ползваща съответното доказателство. Личните данни на вещите лица се предоставят от съда/арбитражния/административния орган.

Основанието за обработка на лични данни в тези случаи е легитимен интерес – чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОРЗД, тъй като те са нужни за упражняването на адвокатската професия. Данните по приключили дела се съхраняват за срок от 5 г.

III. Категории получатели на лични данни извън Адвокатско дружество „Бенов и Василев“

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ разкрива лични данни на следните категории получатели:

  1. На адвокати – във връзка с изпълнението на възложените правни услуги;
  2. На външни консултанти – във връзка с изпълнението на комплексни услуги – със съгласието на клиента;
  3. На куриерски дружества и пощенски оператори – при осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни;
  4. На кредитни институции – във връзка със заплащане на възнаграждения;
  5. На държавни органи и органи, натоварени с публични функции – при изпълнение на законово задължения (МВР, ДАНС, различни адвокатски колегии, Висш адвокатски съвет и др.);
  6. На съд, арбитраж, съдебни изпълнители – във връзка с осъществяване на процесуално представителство, както и при събиране на вземанията на дружеството.

Обработваните от дружеството лични данни не се разкриват в друга държава или международна организация с изключение на случаите, при които въз основа на сключен договор адвокатското дружество предоставя правни услуги в по международен арбитраж или си сътрудничи с правни кантори, установени извън територията на България. За всеки подобен случай се спразва законодателството в областта на защитата на личните данни.

IV. Вашите права

Като субект на Вашите лични данни имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Имате правото да възразите срещу събирането и по-нататъшното обработване на Вашите лични данни, да поискате тяхната корекция или актуализация, или същите да бъдат изтрити (когато за адвокатското дружество няма правно основание да продължава тяхната обработка).

Друго Ваше право е да заявите ограничаване на обработването, т.е. обработването на данните за конкретно определени цели, ако същите не могат да бъдат изтрити поради наличие на законово задължение за тяхната обработка.

Ако обработваме данните Ви на основание легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването, ако считате, че не разполагаме с такъв.

Всички права могат да бъдат упражнени в свободна форма чрез посочените по-горе наши данни и форми за контакт.

В случай на нарушение на Вашите права за защита на личните данни можете да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел. 02/91-53-518, електронен адрес: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен орган.

Всяка промяна в настоящата Политика ще бъде незабавно отразена на интернет сайта на Адвокатското дружество.