Банково и застрахователно право

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ предлага комплексна правна експертиза и консултации по разнообразни аспекти на банковото и застрахователното право. Клиенти на кантората са както потребители на банкови и застрахователни услуги и продукти, така и различни кредитни и финансови институции, инвестиционни дружества, застрахователи и презастрахователи. Екипът на кантората осъществява многоаспектно съдействие по подготовка, реализация и регулаторни режими на проектни финансирания и инвестиционни проекти, публично предлагане на дългови ценни книжа и акции, банкови сделки и други.

Адвокатите ни разполагат с богат опит както в извънсъдебното уреждане на застрахователни претенции, така и в тежки съдебни производства по ангажирането на отговорността на застрахователя по индивидуални, групови и фирмени застраховки по общо- и животозастрахователни спорове.