Изпълнителни дела и събиране на вземания

В цялостната конюнктура на междуфирмена задлъжнялост често се стига до необходимостта от принудително събиране на задълженията. Адвокатите в Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ разполагат със значителен опит в сферата на изпълнителното производство и събиране на вземания. Кантората ни предлага на своите клиенти съобразено с конкретните специфики експертно съдействие във всеки етап на изпълнителния процес – от подаването на молба за издаване на изпълнителен лист, през образуване на изпълнително дело и избор на съответните изпълнителни действия, до процесуално представителство и предприемане на действия за принудително удовлетворяване и получаване на дължимите суми.

Принудителното събиране на вземания често може да се окаже закъснял ход и кредиторът да не е в състояние да се удовлетвори от наличното имущество на длъжника. Предварителното обезпечаване на едно вземане е едно от възможните решения срещу подобни ситуации, като по този начин в голяма степен се гарантира възможността на кредитора да се удовлетвори от наличното имущество. Опитът на кантората ни показва, че предварителното обезпечаване на едно вземане много пъти води до доброволно уреждане на спора и предотвратява евентуалното развитие на бъдещ съдебен процес. В тази връзка Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ осъществява процесуално представителство и съдействие на своите клиенти и в производства по обезпечение на бъдещ иск, снабдяване с обезпечителна заповед и фактическо налагане на обезпечението.

Кантората ни предлага на своите клиенти правни консултации и съдействие при участие по публични продажби, организирани от частен/държавен съдебен изпълнител/ публичен изпълнител към НАП/ синдик при несъстоятелност.

Кантората ни е партньор на световната платформа за събиране на вземания Debitura.