Интелектуална собственост

Кантората предоставя на своите клиенти комплексно обслужване в сферата на интелектуалната собственост – патенти и полезни модели за изобретения, марки, дизайни и други обекти на индустриалната собственост и авторското право. Екипът от адвокати извършва цялостен правен анализ на конкретния казус в комбинация с анализ на бизнес модела на клиента, залагайки на задълбочено познаване на бизнеса и основните фактори в тази област на правото. Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ съдейства на местни и чуждестранни дружества по казуси свързани с марки и дизайн – от първоначално проучване, през регистрация, до процесуална защита на местно, европейско и международно ниво.

На своите клиенти дружеството оказва съдействие във връзка с договори за франчайз и лицензионни споразумения. Екипът на кантората предоставя консултации относно различните аспекти на авторското право в обществени поръчки и интернационални проекти с грантово финансиране, трудови договори, договори за поръчка, лицензионни споразумения.

За да предостави качествени услуги в сферата на патентите и полезните модели, дружеството работи в сътрудничество с експерти в сферите на химията, физиката, IT и др.

Адвокатите ни притежават и солиден опит в процесуалното представителство във връзка със защитата на обекти на интелектуалната собственост.