Несъстоятелност

В материята на търговската несъстоятелност клиентите на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ могат да разчитат на компетентна правна експертиза и цялостно съдействие през всички етапи на производството по несъстоятелност – от предварителните стъпки преди стартиране на съдебната процедура, през откриване на производството и обявяване на длъжника за неплатежоспособен/свръхзадължен, избор/назначаване на синдик, предявяване, оспорване и искова защита във връзка с предявени вземания, изготвяне, предлагане и изпълнение на оздравителен план, осребрително производство и заключителни етапи на несъстоятелността.

Кантората разполага с двама правоспособни синдици в производства по несъстоятелност. В сложната динамика на отношенията между различните участници в производството по несъстоятелност Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ предлага индивидуални и изцяло съобразени със закона решения за успешно и пълно удовлетворяване на Вашите вземания, както и за провеждането на максимално щадяща Вашия бизнес и неговите активи процедура по универсално принудително изпълнение.