Обществени поръчки и европейски фондове

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ предоставя комплексно обслужване в сферата на обществените поръчки и европейските фондове на своите местни и чуждестранни клиенти.

Относно обществените поръчки екипът на дружеството има богат опит и нужната квалификация, за да консултира участниците на всеки един етап от сложния процес по подготовка и възлагане на поръчката. Кантората консултира възложители от етапа на подготовка на тръжната документация, през участие в оценителни комисии, до заключителния етап на сключване на договор. От страна на участниците нашата кантора съдейства за подготовка на офертите и цялостно обслужване по процеса на участие. Екипът на кантората имат богат опит и при защита на интересите на своите клиенти, били те възложители или участници, в производствата пред КЗК и пред ВАС.

По отношение на европейските фондове и проектното финансиране, екипът на кантората разполага с натрупана през годините експертиза, консултирайки множество клиенти относно подготовката на техните проектни предложения, успешното реализиране и отчитане на техните проекти и не на последно място – защитата им от финансови корекции, налагани незаконосъобразно от управляващите органи по програмите. В тази сфера адвокатите от кантората са консултирали и участвали в проекти на големи институционални структури, като Световната банка и Фонд мениджър на финансовите инструменти в България.