Семейно и наследствено право

Семейното и наследственото право са деликатни области от правото, при които е необходимо адвокатът, оказващ правно съдействие, да вникне еднакво задълбочено както в юридическите, така и в морално-етичните аспекти на казуса. Екипът на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ предоставя на клиентите си експертни правни съвети в сферата на семейното и наследственото право, съобразени с конкретиката на всеки отделен казус и отчитайки принципната сложност на семейни отношения.

Експертите на адвокатското дружество съдействат на клиентите ни във всички аспекти на семейното и наследственото право, като например при сключване на брачен договор, подготовка на документи при бракоразводни дела (развод по взаимно съгласие), водене на преговори между съпрузите или консултации във връзка със семейна имуществена общност – недвижими имоти, движими вещи.

Отношенията между наследниците и разпореждането с имущество на починало лице също могат да бъдат комплицирани и да доведат до различни спорове. Кантората успешно консултира своите клиенти по различни казуси свързани с наследството – делба на имущество (съдебна и извънсъдебна), изготвяне на завещания, консултации относно размера на наследствени дялове, подготовка на документи при отказ от наследство и др.