Съдебни и арбитражни производства

Екипът на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ разполага с богат опит в защитата на правата и интересите на своите клиенти пред съд и арбитраж. Кантората осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела пред всички съдебни инстанции, институционални и аd-hoc арбитражи. След комплексен анализ и оценка на всеки един отделен случай адвокатите на дружеството предоставят индивидуални стратегии за доброволно разрешаване на споровете с цел избягването на продължителни и скъпо-струващи съдебни производства.

В случаите, когато средствата на преговорите и правните способи за извънсъдебно разрешаване на споровете са нецелесъобразни, клиентите на кантората могат да разчитат на детайлно познаване на гражданско и административнопроцесуалната материя от страна на екипа на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“, чиято мисия е ефективното упражняване и защита на поверените им права по съдебен ред от най-ранните етапи на процеса до неговия финал и постигането на целените резултати в рамките на изпълнително производство.