Търговско и дружествено право

В сферата на търговското и дружественото право Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ предлага широк спектър от висококвалифицирани услуги. Българските и чуждестранни компании, които обслужваме, разчитат на нас за цялостно съдействие:

  • от началните етапи на своя бизнес – регистрация на търговски дружества, структуриране на инвестиции и прединвестиционни анализи и съвети, учредяване на дъщерни дружества и клонове,
  • през текущите ежедневни нужди на бизнеса от правно консултиране – регистрационни, регулаторни и лицензионни режими, корпоративно управление, изготвяне на договори и различни видове вътрешнофирмена документация, съдействие по търговски сделки и външно финансиране, участие в преговори и представителство пред органи на местната и централната власт,
  • така и за сложни бизнес комбинации и преструктурирания – преобразуване на търговски предприятия, сливания и придобивания, създаване на съвместни предприятия (joint ventures) и др.

Клиентите могат да са спокойни и да разчитат на кантората за пълното съответствие на бизнеса им със закона. Именно подсигуряването на всички сложни и обременителни изисквания и процедури във връзка с дейността на даден бизнес е ангажиментът, който ние отговорно изпълняваме. Кантората предоставя навременна защита на интересите на клиентите си в несигурния и често рискован свят на капитала. В лицето адвокатско дружество „Бенов и Василев“ клиентите виждат не просто юридически консултант, а доверен партньор в бизнеса.